Reanimatieleren.nl

Alles over Reanimatie en AED cursussen in Breda en omgeving!

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens

Stichting Reanimatie en AED Onderwijs Breda (SRB) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy in alle omstandigheden.

In deze privacyverklaring leest u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Kort samengevat: wij waarborgen uw privacy zoals wij dat al vele jaren doen.

SRB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen de minimaal benodigde gegevens voor onze cursusadministratie;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • zonder aanvullende toestemming geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SRB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of uw gegevens wilt wijzigen of inzien, kan dit via onze contactpagina.

Waarom verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens en welke zijn dat?

Uw persoonsgegevens worden door SRB alleen verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om u per e-mail of post uit te nodigen voor deelname aan de reanimatie/AED-cursussen;
 • Voor het aanmaken van diploma’s, verbonden aan de cursus;
 • Voor het aanmaken van een nota die u nodig heeft voor uw ziektekostenverzekering;
 • Voor het opstellen van de jaarrapportage over ons cursistenbestand aan de Nederlandse Hartstichting. Deze rapportage bevat geen gegevens op persoonsniveau maar is enkel een statistische weergave;

Voor de bovenstaande doeleinden vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, voorletters, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum

Verstrekking aan en inzage door derden  
Wij verstrekken geen gegevens aan derden. In het geval wij dat in toekomstige activiteiten toch als wenselijk zien, dan vragen wij u hiervoor vooraf per e-mail om schriftelijke toestemming.

Voor onze IT-voorzieningen (website) maken wij gebruik van een derde partij. Op het moment dat deze partij inzicht kan hebben in de door u verstrekte gegevens, sluiten wij daarvoor een overeenkomst tot geheimhouding af.

Bewaartermijn
SRB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist:
Deze periode is steeds maximaal twee jaar, gerekend vanaf het laatste moment dat u bij SRB een cursus volgde.

Laat u eerder aan ons weten dat dit niet gewenst is, dan verwijderen wij per direct uw gegevens. De consequentie daarvan is dat wij u niet langer kunnen uitnodigen voor herhalingscursussen. U dient de herhaaltermijn dan zelf in de gaten te houden.

Op het moment dat u niet langer wilt deelnemen aan onze cursussen, verwijderen wij uw gegevens. Bij hernieuwde aanmelding, vragen wij u dan weer om volledige gegevens.

Contactformulier website
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons daarbij toestuurt worden bewaard voor de termijn die nodig is om uw vraag af te handelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij op de website gebruiken
SRB gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

SRB maakt geen gebruik van analytische cookies (Google Analytis) en advertentie of tracking cookies (voor commerciële of promotionele doeleinden)

Beveiliging van de gegevens  
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Dit zijn de volgende maatregelen:

Alle personen die namens SRB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. De volledige door u verstrekte gegevens zijn in te zien door de bestuursleden van de stichting. Instructeurs zullen alleen inzicht hebben door middel van een namenlijst voor de cursussen, eventueel aangevuld met geboortedatum op het moment dat diploma’s vereist zijn.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, waar mogelijk met “twee-stappen-authenticatie”;

Wij maken versleutelde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Op de eerste pagina van dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen.

Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement
SRB kan dit privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Datum: 18 mei 2018

Documentversie: 1.0